Terugblik op de agrarische avonden 2018

Lees online  |  Afmelden
 
Waterschap Hollandse Delta
agrarische nieuwsbrief
 
 
 
#01 - 29 mei 2018
 
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 


Baggercyclus naar 8 jaar
Afgelopen jaar is het baggerproces onder de loep genomen. Naast het efficiënter maken van de interne processen, is ook gekeken naar de uitgangspunten, waaronder de baggercyclus. Hollandse Delta gaat voortaan in het hele gebied een keer in de acht jaar baggeren. Dat kan ook, want uit onderzoek in 2017 blijkt dat de gemiddelde baggeraanwas 2 – 3 centimeter per jaar is. Tot nu toe was dat eens in de zes of zeven jaar. “Geen enkel waterschap had zo’n korte baggercyclus als wij,” vertelde heemraad Lies Struik. "Door de cyclus gelijk te trekken op alle eilanden kunnen we efficiënter werken."
Lies Struik
“Watergangen met een overcapaciteit houden we in stand,” zegt heemraad Lies Struik.
Uitgangspunt blijft een goede doorstroming en waterkwaliteit. Daar waar we zien dat de cyclus te lang is gaan we maatwerk leveren.  Komende jaren wordt het watersysteem doorgerekend op bais van de klimaatscenario's. "Watergangen met een overcapaciteit houden we in stand, maar bij onvoldoende capaciteit zal wel iets moeten gebeuren," aldus Struik.

De plannen hangen samen met de uitkomsten van de klimaatberekeningen. Met deze gegevens op zak en de wensen van gebruikers wil Hollandse Delta de komende jaren investeren in het bieden van maatwerk Het blijft niet bij de verandering van de cyclus.

Ook andere onderdelen van het baggerproces nemen we onder de loep. Een voorbeeld: Bij elkaar moeten we ongeveer 20 procent van alle bagger afvoeren. Dat slokt bijna 80 procent van het totale baggerbudget op. Met name in stedelijke gebieden en natuurvriendelijke terreinen wordt er steeds meer bagger afgevoerd. Over deze en andere aanpassingen is verder gesproken in het interactieve onderdeel op de avond.
► Presentatie baggeren
 
 
heemraad lies struik:
'Bestuur trekt meer geld uit voor baggeren'
Baggerseizoen 2017 /2018
In het seizoen 2017/2018 is in totaal 73 kilometer meer gebaggerd dan gepland. Dankzij de goedkeuring van het algemeen bestuur is meer geld vrijgemaakt voor baggeren en is er in totaal 714 km sloot ontdaan van bagger. Hierdoor is ook de achterstand van het baggerwerk in stedelijke gebied in het eerste kwartaal 2018 weggewerkt. Het baggerbudget is mede hiervoor structureel verhoogd van 7,7 naar 11 miljoen euro  per jaar.
stedelijk baggeren
Baggerseizoen 2017/2018 
Net als op Voorne-Putten krijgt de aannemer ook op Goeree-Overflakkee  een grotere rol bij het
baggeren. Hij verzorgt voortaan het inmeten, inpeilen en de directe communicatie met de agrariërs.

Op IJsselmonde, het Eiland van Dordrecht en in de Hoeksche Waard verandert de werkwijze nu nog niet, dat staat voor volgend jaar gepland. Wat op alle eilanden geldt, is dat we contracten aangaan voor twee jaar, met mogelijke verlenging van twee keer een jaar.
►  Aannemers landelijk baggeren
 
 

 Ideeën en suggesties voor het baggerbeleid
Ingrid de Bondt
Dijkgraaf Ingrid de Bondt was aanwezig op de bijeenkomst in IJsselmonde
Met het onder de loep nemen van het baggerbeleid zijn eerste stappen genomen in het aanpassen ervan. De nieuwe baggercyclus is daarvan een voorbeeld. Voor een groot aantal andere onderwerpen, zijn in een interactieve werkvorm de meningen en ideeën van de aanwezigen gevraagd. Een uitgebreidere terugkoppeling volgt later, ook weer via de agrarische nieuwsbrief. 
De informatie uit de bijeenkomsten gebruikt Hollandse Delta bij het bepalen welke onderdelen van het beleid kunnen of moeten worden aangepast. Voordat het bestuur deze nieuwe aanpassingen vaststelt, wil het waterschap eerst het concept beleid bij de agrariërs toetsen. Op welke wijze we dit gaan doen, wordt in samen met LTO afgestemd.
►  Lees een greep uit de ideeën en suggesties
 
 

deltaplan agrarisch waterbeheer
Bijdragen aan een betere waterkwaliteit
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs. Doelgroepen zijn de agrariërs in de open teelt (aardappels, graan, ruwvoerders, vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruitteelt) inclusief de grondgebonden melkveehouderij.
arie verhorst, voorzitter lto-noord, zuid-holland:
'Meer waterbergend vermogen door betere bodemstructuur'
controle waterkwaliteit
Voor waterberging is een goede bodemstructuur van belang. Verhorst: ” Een betere bodem levert meer productie en is beter in natte en droge tijden.“
Een van de maatregelen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is het verbeteren van de bodemstructuur. “Je krijgt meer waterbergend vermogen van de grond  en daardoor minder uitspoeling van nutriënten,” zegt Arie Verhorst, voorzitter LTO Noord Zuid-Holland.  “We willen onder andere beter inzichtelijk maken wat de oorzaken zijn van vervuiling." Niet alleen de landbouw, maar ook riooloverstorten en verzilting spelen een rol. Daarom doen waterschappen nu ook onderzoek naar de achtergrondbelasting. "Een goede  samenwerking is  nodig tussen de agrarische bedrijven en het waterschap om bijvoorbeeld knelpunten op het gebied van water op te lossen. “ Niet alle knelpunten worden veroorzaakt door de landbouw, maar een aantal wel, denk daarbij aan te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Subsidie voor wasplaats spuitapparatuur
s[uitapparatuur
Vragen over ‘Missie Erfemissie’ ? Neem contact op met Bonnie Vis:  bvis@projectenltonoord.nl

LTO en Delphi hebben een project waarbij agrariërs een wasplaats kunnen aanschaffen. Zij krijgen dan een investeringssubsidie van 50 procent, dankzij Europese POP3-subsidie , die deels wordt ingevuld door het waterschap.

Heeft u nieuwe ideeën en voorstellen voor subsidie of informatie over Deltaplan Agrarische Waterbeheer? Neem dan contact op met het projectbureau van LTO Noord:

Bel: 088 – 888 66 77 of kijk op de website agrarisch waterbeheer.

Presentatie Deltaplan agrarisch waterbeheer
 
 
deltaplan klimaatadaptatie
Wat betekent dit?
Cok Sas
Heemraad Cok Sas maakte in augustus 2015 voor het eerst zelf kennis met wateroverlast: “ Ineens stond ik  na een flinke regenbui met een emmer en een dweil de kelder van mijn huis te dweilen.”
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en er vallen extremere buien. De heemraden Cock Sas en Lies Struik houden zich namens het waterschap bezig met klimaatverandering, het Deltaplan klimaatadaptatie en wat dit betekent voor het werk van het waterschap. Door het berekenen van de wateropgaven voor het watersysteem krijgt het waterschap inzicht wat nodig is om gesteld te staan voor de klimaatverandering. “Dat betekent echter ook dat we samen met gemeenten, agrariërs, inwoners andere organisaties aan de oplossingen moeten werken. Het is een gedeelde, gebiedsgerichte  opgave,” benadrukt Sas.
heemraaad cok sas:
'Samen inspringen op nieuwe ontwikkelingen'

Aanhaken bij technologische ontwikkelingen
De gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw zijn duidelijk. Het ritme van de seizoenen verandert en daarmee ook het ritme van zaaien en oogsten. Leefgebieden van dieren veranderen, waardoor de kans op schade kan toenemen. En er doen andere ziekten hun intrede door vernatting en verdroging. Het is zaak om hier tijdig op in te spelen .

“Dit alles doen wij als waterschap, maar moet iedere organisatie en individu doen. Gelukkig gaan ook technologische ontwikkelingen door. Wat we nu kunnen, konden we vijf jaar geleden nog niet. We kunnen vandaag niet verzinnen wat er over tien jaar mogelijk is. Hoe haken we aan bij zulke ontwikkelingen?” Die laatste vraag moeten we de komende jaren samen beantwoorden.
wereldbol
Adviezen van Heemraad Cok Sas: 
• Kijk goed om je heen wat er aan de hand is
• Neem maatregelen, zowel stedelijk als landelijk, en voer uit
• Maak met andere partijen een gezamenlijk programma
• Zorg dat je gesteld staat voor calamiteiten
► Presentatie klimaatadaptatie
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
Contact
Vragen, meldingen en klachten: mail naar 2005005@wshd.nl of bel het waterschapsloket 24 uur per dag, 7 dagen per week 0900 - 2005005 (lokaal tarief).
Volg ons:
 
Facebook   Twitter   Linkedin
Afmelden  |  Gegevens wijzigen