Bekijk de video 'Een spectaculaire kijk op baggeren'

Lees online
Waterschap Hollandse Delta  
Agrarische Nieuwsbrief
19 juni 2017
tractor op de akker
Inhoud
Peilbeheer
Calamiteitenzorg
Geef uw mening
Baggeren
Maaien
 
Peilbeheer in de praktijk
peilschaal  

In een peilbesluit staat op welk peil het water in de sloten moet staan. Voor elk peil geldt een beheersmarge van 10 cm boven en 10 cm onder het streefpeil.

De buitendienst van het waterschap heeft het mandaat en de middelen om deze peilen te handhaven bij normaal weer (neerslag tot 20 mm per etmaal).

Peilbeheer bij meer dan 20 mm per etmaal noemen we bijzondere omstandigheden. In dit geval treedt de calamiteitenorganisatie in werking.

 
  Lees het volledige bericht

Bekijk de presentatie peilbeheer
 
 
Calamiteitenorganisatie
mobiele noodpomp  
De neerslagverwachting van het KNMI, en de nog aanwezige bergings- en afvoermogelijkheden van regionale watersystemen bepalen welke maatregelen het waterschap neemt bij (dreigende) wateroverlast.

Het KNMI stelt Hollandse Delta automatisch per e-mail op de hoogte van verwachte extreme neerslag als het risicoprofiel van Hollandse Delta m.b.t. extreme neerslag wordt overschreden.
 
  Lees het volledige bericht

Bekijk presentatie calamiteitenorganisatie
 
 
Geef ons uw mening
Wij zijn benieuwd naar uw mening over de agrarische avonden. Daarom hebben wij een aantal vragen voor u. De antwoorden helpen ons bij de organisatie van de agrarische avonden in 2018. Iedereen kan meedoen. Ook als de agrarische avonden niet hebt bezocht. Het invullen van de vragenlijst kost hooguit 2 minuten.
 
  Vul de vragenlijst in voor 2 juli 2017  
 
Baggeren
bekijken van de baggerkaart  
“Het baggerwerk in landelijk gebied is zo goed als gereed en in stedelijk gebied hebben we een flinke inhaalslag om achterstanden weg te werken,” zegt heemraad Lies Struik. In totaal is 750 kilometer sloot gebaggerd: 569 kilometer in landelijk gebied en 181 kilometer in stedelijk gebied. In totaal heeft het ruim 11 miljoen euro gekost.
 
  Lees het volledige bericht

Bekijk de presentatie baggeren
 
 
Maaibeleid
maaien van een wegberm  
De uitvoering van het maaibeleid verandert op een tweetal punten. Zo worden wegbermen twee of drie keer per jaar gemaaid voor de verkeersveiligheid. Andere bermen maaien we vanaf 2017 een keer per jaar. Maaien van sloten en dijken verandert niet.

In 2017 maait Hollandse Delta geen rietbermen. “Het is een eenvoudige en goedkope onderhoudsmaatregel waarmee we kunnen voldoen aan één van de KRW doelstellingen”, verklaart heemraad Lies Struik. "Er vindt een herijking plaats van het onderhoudsproces waarbij te zijner tijd zal worden bezien of en op welke wijze de rietbermen gemaaid zullen gaan worden."
 
  Lees het volledige bericht

Bekijk de presentatie maaibeleid
 
 
Meer informatie:

Peilbesluiten
  
Calamiteitenzorg
 
Maaien

Baggeren
 
  
 
agrarische avonde
In 2017 hebben ruim 150 agrariërs de bijeenkomsten bezocht. Dat is iets minder dan in de afgelopen jaren.
 
@hollandsedelta
De decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor deze opgave en presenteren een gezamenlijke investeringsagenda, 'Naar een duurzaam Nederland'
   
Bekijk de video
Over het waterschap
 
Contact
 
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
Youtube